گرافیک برای کار (درس پنجم)

ویژگی های آموزش
از نرم افزارهای زیر استفاده شده است :
زمینه آموزش :
سطح آموزش :
متوسط
در این ویدئو ما سعی کردیم کمی با Blend و Layer style آشنایی کسب کنیم