گرافیک برای کار (درس چهارم)

ویژگی های آموزش
از نرم افزارهای زیر استفاده شده است :
زمینه آموزش :
سطح آموزش :
متوسط

در این ویدئو سعی کردیم با استفاده از ترکیب سه تصویر و ساخت یک پوستر شمارو به کامپوزیسیون در فتوشاپ آشنا کنیم.

تصاویر مورد نیاز برای کار :